Digitalisaatio järjestöissä

22.3.2012 12:59

Käyttäjien näkemyksiä Yhdistysavaimesta

Kysyimme maaliskuussa 2012 käyttäjiemme mielipiteitä Yhdistysavaimesta. Kartoitimme asiakastyytyväisyyttä ja Yhdistysavaimesta saatuja hyötyjä. Lisäksi halusimme tietysti tietää, miten Yhdistysavain voisi olla vieläkin parempi. Selvitimme tarkemmin myös näkemyksiä asiakaspalvelumme tasosta.

Käyttäjien tyytyväisyys asiakaspalveluun ja Yhdistysavaimeen kokonaisuutena

Pyysimme käyttäjiämme arvioimaan tyytyväisyyttään Yhdistysavaimeen ja asiakaspalveluun numeroasteikolla 1-5.

Kysyimme käyttäjiltämme, kuinka tyytyväisiä he ovat Yhdistysavaimeen kokonaisuutena. Kyselyyn vastanneista käyttäjistämme noin 72 % antoi Yhdistysavaimelle korkeimman tai toiseksi korkeimman arvosanan. (kuva 1)

Asiakaspalvelunkin suhteen käyttäjät olivat tyytyväisiä – kyselyyn vastanneista käyttäjistämme noin 64 % antoi asiakaspalvelulle arvosanan 4 tai 5. (kuva 2)

Asiakaspalvelu sai kiitosta erityisesti nopeasta ja ystävällisestä palvelusta. Samoin käyttäjämme ovat kokeneet hyötyvänsä tarjoamastamme chat-tuesta. Moni vastaaja kertoi myös pärjänneensä ilman suoraa yhteydenottoa asiakaspalveluumme.

Näiden ilahduttavien tulosten lisäksi noin 98 % olisi valmis suosittelemaan Yhdistysavainta muille Yhdistyksille! (kuva 3)

Käyttäjien Yhdistysavaimesta saama hyöty

Kyselyyn vastanneet käyttäjämme arvostavat etenkin Yhdistysavaimen aikaa säästäviä ja yhdistyksen toimintaa tehostavia ominaisuuksia. Käyttäjät kiittävät mahdollisuutta jakaa sivuston ylläpitovastuu useamman henkilön kesken:

“Koska päivitysvastuun on pystynyt helposti jakamaan, ovat kotisivut nyt entistä enemmän ajan tasalla, eikä kenenkään yhdistyksen toimihenkilön taakka nouse liian suureksi.”

Kiitosta saivat myös yhdistyksen saama näkyvyys:

“Aivan korvaamaton tiedotuskanava yhdistyksemme asioista. Sinne saa heti laitettua asiat, jotka pitää saada suurelle yleisölle tiedoksi.”

..ja mahdollisuus kätevään tiedottamiseen:

“Helpon päivitettävyyden vuoksi sivusto on aina ajantasainen eli meillä päivittäin ylläpidettävä. Jäsensivut jäsenrekistereineen auttavat jäsentiedotuksen ajantasaisuuteen. Hallituksen sivujen ansiosta hallitus työskentelee myös kokouksen välisen ajan.”

Kaiken kaikkiaan näyttää siis siltä, että Yhdistysavain on onnistunut palvelemaan käyttäjiään juuri niissä asioissa, joiden helpompaa hoitamista varten se on suunniteltu.

Halusimme myös selvittää, mitä ominaisuuksia käyttäjät pitivät tärkeimpinä. Kuten oheisesta kuvasta huomataan, pitivät käyttäjät tärkeinä juuri mahdollisuutta päivitysvastuun jakamiseen ja jäsentiedotukseen. (kuva 4)

Mikä voisi olla vielä paremmin?

Kysyessämme käyttäjiltä mitä Yhdistysavaimessa voisi kehittää, saimme arvokasta palautetta tulevaisuutta varten. Monet toiveista liittyivät ohjeisiin ja niiden selkeyteen. Lisäksi toivottiin mahdollisimman selkää ja yksinkertaista tuotetta. Jotkut käyttäjistä olivat sitä mieltä, että Yhdistysavain on nykyisellään hyvä, eikä siinä tarvitsisi muuttaa mitään. Joidenkin ominaisuuksien teknisiä yksityiskohtia toivottiin kehitettävän edelleen. Tulevaisuudessa tulemme kiinnittämään huomiota näihin asioihin ja tiedottamaan käyttäjiämme siitä, miten Yhdistysavainta on kehitetty.

Uudet ominaisuudet, joita käyttäjät toivovat

Kysyimme myös, mitä uutta ominaisuutta käyttäjät toivoisivat Yhdistysavaimeen. Selkeänä erottui toive saada käyttöön entistä monipuolisempia postituslistatoimintoja. Tämä vahvistaa tiimimme näkemystä siitä, mihin suuntaan Yhdistysavaimen on jatkossa kehityttävä, jotta tuote voisi vastata yhdistysten tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Vastaajien roolit edustamissaan yhdistyksissä ja yhdistystoiminnan haasteet yleisesti

Kyselyyn vastanneista suurin osa toimi edustamassaan yhdistyksessä puheenjohtajana tai muussa hallitusroolissa. Kysyimme käyttäjiltämme, minkä he kokevat kaikkein vaikeimmaksi asiaksi yhdistystoiminnassa ylipäätään.(kuva 5)

Kysely paljasti, että eniten päänvaivaa aiheuttaa aktiivisten jäsenten saaminen mukaan toimintaan. Myös vastuunjaossa on toisinaan ongelmia, sillä tehtävät kasaantuvat toistuvasti samoille ihmisille. Lisäksi kyselyn tulosten mukaan tiedottaminen on eräs yhdistystoiminnassa haasteellinen asia. Toivomme, että voimme Yhdistysavaimen avulla tehdä näistä asioista ainakin hieman helpompia!

Yhdistysavaimen tiimi kiittää kaikkia hienoja käyttäjiämme!

[gallery]